Pravidlá používania webu

Kategória: Administrátorske články Uverejnené 01. január 2014
Napísal: Daniel Dubaj (super user) Prečítané: 2052x
 
Niečo na úvod
 
Vlastníkom, prevádzkovateľom a superadminom internetových stránok www.vziline.eu je Daniel Dubaj. Pod adresou www.vziline.eu sa rozumejú všetky stránky dostupné z adresy www.vziline.eu, vrátane subdomén ako je napríklad www.dartclub.vziline.eu. Na textový a obrazový materiál publikovaný na týchto stránkach sa vzťahuje zákon SR č. 618/2003 Z.z., t.j. Autorský zákon a zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. Akékoľvek šírenie textov, či obrázkov bez súhlasu autora je zakázané.
Práva a povinnosti prevádzkovateľa voči užívateľom a naopak na týchto stránkach sa riadi týmito pravidlami. Tieto pravidla sa vzťahujú na všetkých užívateľov, či návštevníkov týchto stránok. Užívateľ vyjadruje súhlas s týmito pravidlami tým, že vstúpi na ktorúkoľvek stránku z adresy www.vziline.eu, či akokoľvek použije informáciu na týchto stránkach umiestnenú.
 
Ochrana osobných údajov

 

 
keyPrístup na stránky www.vziline.eu (vrátane subdomén) môže byť podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov užívateľa. Prevádzkovateľ stránok sa týmto zaväzuje, že bude s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi a bude ich používať iba v rozsahu nutnom pre naplnenie účelu ich poskytnutia. Užívateľ poskytnutím týchto údajov zároveň dáva súhlas k tomu, aby údaje poskytnuté v rozsahu tohto súhlasu, boli spracované prevádzkovateľom webu. Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo použiť a poskytnúť hocijaký údaj, ak bude potrebný k naplneniu právneho predpisu, alebo bude súdnymi orgánmi požadovaný k vyšetrovaniu.
 

 

Ako sa správať na webe

 

 
Užívateľ sa zaväzuje, že pri používaní webových stránok bude sa bude riadiť a bude dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky. Zároveň sa zaväzuje správať sa v súlade s dobrými mravmi, pravidlami poctivého a korektného obchodného styku a nebude akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno a práva prevádzkovateľa a iných užívateľov.
 
Užívateľ berie na vedomie, že nebude najmä:
 
- užívať jednotlivé časti webu pre inú, než vlastnú potrebu a nebude ich obsah šíriť     a kopírovať nad rámec svojich potrieb
- zasahovať do bezpečnosti a prevádzky webu, využívať web pre zasielanie nevyžiadaných správ (SPAM), zasahovať do technickej podstaty webu, zasielať na web falošné súbory (FAKE), posielať na web škodlivé programy a víry
- pokúšať sa preniknúť do pre neho neprístupných častí webu (administrácia atď.), pokúšať sa dostať do účtov iných užívateľov, či vyvíjať snahu týchto užívateľov blokovať
- šíriť na stránkach webu akékoľvek správy a materiáli porušujúce právne predpisy Slovenskej republiky, dobré mravy a svojim obsahom nezodpovedajú záujmom prevádzkovateľa
- šíriť na stránkach webu akékoľvek správy a materiály, ktoré svojim obsahom zasahujú do práv oprávnených záujmov tretích osôb, ktoré sú proti ľudskej dôstojnosti, ktoré sú diskriminujúce z hľadiska náboženstva, vyznania rasy pohlavia a ktoré propagujú násilie a neznášanlivosť, či akékoľvek protiprávne konanie
 

 

Prevádzkovateľ a obsah webu
 

 

Prevádzkovateľ je zodpovedný za vlastný obsah webu a nie je zodpovedný za cudzí obsah ku ktorému iba sprostredkováva prístup. Taktiež nezodpovedá za obsah umiestnený na webe, ktorého obsah mu nie je známy, alebo nie je pre neho technický únosné a možné tomuto obsahu zabrániť.
 
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť najmä za:
 
- dáta a údaje poskytnuté užívateľmi k zverejnenie na webe
- obsah internetových stránok patriacich tretej strane na ktoré sa dá dostať prostredníctvom webu prevádzkovateľa, za odkazy na stránky patriacich tretej strane
- reklamu a inú propagáciu robenú treťou stranou prostredníctvom webu prevádzkovateľa
- záväzky osôb, ktorých reklamy a inzercia sú na stránkach webu. Prevádzkovateľ nie je účastníkom žiadnych právnych vzťahov medzi týmito osobami, prípadne ich zákazníkmi
- škodu alebo ujmu, ktorá vznikla tretím osobám v súvislosti s ich jednaním s osobami reklamu na stránkach webu využívajúcimi
 
Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek odstrániť akýkoľvek obsah webu, ktorý je v rozpore s právnymi ustanoveniami Slovenskej republiky, alebo zasahujú do práv oprávnených záujmov tretích osôb, ktoré sú proti ľudskej dôstojnosti, ktoré sú diskriminujúce z hľadiska náboženstva, vyznania rasy pohlavia a ktoré propagujú násilie a neznášanlivosť, či akékoľvek protiprávne konanie.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť webovú prezentáciu, alebo ju poskytnúť inej osobe, vzhľadom na to, že má zaregistrovanú túto doménu a webový priestor k nej.
 

 

Odkazy na iné stránky

 

 
Na týchto stránkach (www.vziline.eu , www.dartclub.vziline.eu ) sú uvedené mnohé odkazy na stránky tretích strán, nad ktorými nemá prevádzkovateľ kontrolu. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za postupy a činnosť ostatných prevádzkovateľov týchto stránok. Na stránke sa zároveň nachádzajú informatívne linky, ktoré môžu smerovať na vzdialené servery. Tieto servery môžu obsahovať materiály chránené autorskými právami, prípadne materiály nevhodné pre osoby mladistvé. Pri vstupe na takéto stránky je zodpovedný iba užívateľ či návštevník za svoje konanie, či porušovanie zákonov.
 
Všetky články a materiály publikované na webe majú iba informatívny charakter, pričom redakcia www.vziline.eu  je proti akémukoľvek jednaniu porušujúcemu zákony Slovenskej republiky.
 

 

Cookies
 

 

,,Cookies" sú informácie, ktoré sú ukladané do počítača užívateľa pri používaní internetu. Umožňujú zapamätať si na navštívených stránkach niektoré údaje a tak uľahčovať užívateľovi ďalšiu prácu. Ako väčšina dnešných internetových stránok aj stránka www.vziline.eu využíva ,,cookies“ pre sledovanie počtu návštevníkov, či ďalšie štatistiky. Pokiaľ nechce používateľ ,,cookies“ používať, musí si toto nastaviť vo svojom internetovom prehliadači. Zablokovaním všetkých ,,cookies“ nebude pravdepodobne užívateľ môcť využívať všetky funkcie týchto stránok.
Informácie a aktualizácia textov
Prevádzkovateľ v rámci možností vyvíja maximálne úsilie, aby informácie na webe boli aktuálne a presné. Napriek tomu však nedokáže zaručiť úplnú kontrolu týchto informácii, ich dodatočných zmien  a ich aktuálnosť. Zároveň si prevádzkovateľ vyhradzuje právo kedykoľvek informácie na stránkach meniť a upravovať bez predchádzajúceho upozornenia.
 

 

Slovo na záver

 

 
Pravidla používania webu sú účinné dňom ich zverejnenia. Tieto pravidla je oprávnený meniť len prevádzkovateľ a je ich oprávnený meniť kedykoľvek. Prevádzkovateľ prípadnú zmenu oznámi na stránkach webu. Súhlas s novými pravidlami používateľ vyjadrí tým, že bude stránky naďalej používať.

 

 

Tieto ustanovenia sú platné dňom zverejnenia   04.01.2010.

 

 

Daniel Dubaj (web admin)
 

​